Hot news

GreekEnglish (United Kingdom)

BleuTec

 • BleuTec
 • BleuTec
 • BleuTec

Όροι Χρήσης

E-mail Print PDF

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Ιστοσελίδας και πωλήσεων από απόσταση

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της εταιρείας BLEU TECH «ΖΩΝΟΜΕΣΗΣ ΕΜ. – ΖΩΝΟΜΕΣΗΣ ΒΑΣ. ΟΕ», με έδρα στην Αθήνα (Λεβιδίου 11-13, 10442 Αθήνα) (εφεξής η "Εταιρεία"). Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε περαιτέρω ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτής υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας και των δυνατοτήτων που αυτή σας προσφέρει, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Πεδίο Χρήσης της Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας και τα περιεχόμενά της είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτό τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Ως εκ τούτου δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάσετε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή τρίτων.

Σήματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα ή/και σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των διακριτικών γνωρισμάτων/σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. , σε περίπτωση δε διαπιστώσεως τυχόν σχετικής παραβάσεως, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά την λειτουργία της ιστοσελίδος αποβλέπουν στην αρτιότερη εξυπηρέτηση των χρηστών και στην εκτέλεση των επιδιωκόμενων από τους χρήστες συμβάσεων από απόσταση..

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την Ιστοσελίδα της Εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Εταιρεία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές, με την εξαίρεση όσων στοιχείων και πληροφοριών αποτελούν προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του νόμου. Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων. Ούτε η Εταιρεία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη.

Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται) και αποστολής, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας. Η σύμβαση πωλήσεως θα θεωρείται καταρτισμένη μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, η Εταιρεία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

 •  Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.
 •  Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Εγγυήσεις Προϊόντων

Η Εταιρεία συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω της Ιστοσελίδας της με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Για τα προϊόντα παραγωγής της, η Εταιρεία προσφέρει την εγγύηση που αναγράφεται αντίστοιχα στην παρουσίαση κάθε τέτοιου προϊόντος και με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις. Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από εγγύηση, η αποστολή του προϊόντος προς επισκευή στην έδρα της Εταιρείας μας και/ή στην αντίστοιχη Αντιπροσωπεία (βλέπε σχετικά λεπτομέρειες επιστροφών για κάθε προϊόν ξεχωριστά), καθώς και εν συνεχεία η παραλαβή του εν λόγω προϊόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής κάθε επιστροφής είναι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος εντός εγγυήσεως, την οποία θα βρείτε αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

Αποστολή Προϊόντων

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων

Τα αποστελλόμενα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η κάλυψη της εν λόγω ασφάλειας παύει από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων / Υπαναχώρηση

Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να ελέγχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του παραγγελθέντος προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ. Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 •  Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και, εφ' όσον η διαπίστωση του σφάλματος είναι εφικτή χωρίς το άνοιγμα της συσκευασίας, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.
 •  Σε περίπτωση προϊόντος που έχει υποστεί βλάβη κατά την μεταφορά ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής του τιμήματος της πωλήσεως ή αντικαταστάσεως του βλαβέντος προϊόντος με νέο ή αντικαταστάσεώς του με άλλο μοντέλο της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (σε περίπτωση υπάρξεως διαφοράς τιμής η προηγούμενη συνεννόηση με την Εταιρεία είναι απαραίτητη), υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί κατά την παραλαβή, παρουσία του μεταφορέα (σημειώνεται ότι ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στον τόπο παραδόσεως κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προϊόντων). Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής (ή και της νέας αποστολής στις περιπτώσεις αντικατάστασης/αλλαγής) θα βαρύνουν την Εταιρεία.
 •  Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο, πρέπει δε να συνοδεύεται από πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πελάτη «Δήλωση υπαναχωρήσεως από τη σύμβαση εξ αποστάσεως» που αποστέλλεται μαζί με το πωλούμενο και υπόδειγμα της οποίας είναι καταχωρημένο στην παρούσα Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.
 •  Σε περίπτωση ελαττωματικού ως προς τη λειτουργία του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η ελαττωματικότητα υφίσταται κατά την παραλαβή του, ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέο ή αντικατάσταση του με άλλο μοντέλο της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (για διαφορές τιμών η προηγούμενη επικοινωνία με το κατάστημα είναι απαραίτητη) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής (ή και της νέας αποστολής στις περιπτώσεις αντικατάστασης/αλλαγής) θα βαρύνουν την Εταιρεία.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρεία. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται είτε με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ, είτε με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορέων (courier).

Στην περίπτωση παραγγελίας που έχει δοθεί προκαταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, για μια προϊόντα με κατάσταση διαθεσιμότητας "κατόπιν παραγγελίας", δεν θα υπάρχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν την από το νόμο απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει στους πελάτες/καταναλωτές διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε σχετική διαφορά είναι τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.

 


 

Terms and conditions of use of the website and distance sales regulations

Welcome to the website of the company BLEU TEC "ZONOMESIS EM. - ZONOMESIS VAS. G.P." established in Athens (Lebidiou 11-13, 10442 Athens - hereinafter the "Company"). Please, before you go any further or use the company's website, read carefully the following Terms and Conditions of Use. Every visit to the Company's website and any use thereof are subject to these Terms and Conditions of Use. If you choose to visit or use the Site and the possibilities it offers, it is presumed that you have read, have understood and that you are in complete agreement with these Terms and Conditions.

Scope of Use of the Website

The Company's website and its contents are in accordance with the Greek legislation and the relevant EU legislation. The laws of other countries may be different. Any supply of a product or service through this Site in any countries where this is prohibited, will be considered void. The Company reserves the right to limit the provision of its products or services to any person, geographic region or jurisdiction and/or to limit the quantities or any products or services provided.

Copyright

The entire content of this website is protected by copyright law and remains the exclusive property of the Company. The contents of this Website may not be copied, reproduced or otherwise redistributed. Therefore you may not copy, display, download via the Internet, distribute, modify, reproduce, republish or retransmit all or part of any information, text, images or documents on this Site to any electronic media or in hard copies, or do some work that based on any image, text or document on our website without the express prior written consent of the Company. Anything contained in this site shall not be considered as granting any license or right with respect to any intellectual or industrial property rights, patent, trademark or logo of the Company or third parties.

Trademarks

All Trademarks displayed on the Company website, product names and logos, whether or not appearing in large print or with a trademark symbol, are distinguishing features and/or trademarks of the Company or third parties, unless otherwise stated. The use and/or falsification of any distinguishing features / marks is expressly prohibited and constitutes a violation of the legislation on Intellectual and Industrial Property on marks, unlawful competition etc. In case of any failure to fulfill obligations, the Company reserves the right to exercise any legal right.

Personal information security

Our Company respects the protection of personal data and information of the Website users. Any personal data that may be collected are intended to be used so as to better serve visitors or users of the website and to the completion of any remote sale.

Non-Confidential Information

Any information, communication or other material that you either send to us online or to the Company's website by electronic mail (e-mail) or by any other means, such as questions, comments, suggestions or relative, our Company will perceive and treat as non-confidential and shall have no obligation as to such information, except with data and information which constitute personal data within the context of the law. Our Company is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such communication for any purpose, including (but not limiting to) the promotion of products offered online.

Other Websites and Third Party Links

This Site may contain links or references to other websites maintained by third parties, the control of which does not belong to our company. Similarly, access to our Website may be achieved through links that you will find on the websites of third parties which are beyond the control of our Company. Our Company does not guarantee or give any promise for the accuracy, power or completeness of the information contained on these websites and assumes no responsibility for any damage or loss caused by the content or information contained in them. Any reference to a third party site via a link located on our company website doesn't in any way imply that our Company strongly recommends or approves the content or websites of third parties.

Exclusion of Liability

The Company will make every possible effort, wherever possible, to include in the website the most accurate and reliable information, however, it does not guarantee or give any promise regarding the anytime accuracy, power or completeness of its Website. The user assumes all risks which may arise from accessing or using the Website. Furthermore, the Company does not assume any unavailability of some of the website products. Neither the Company nor any party involved in creating, designing, or making available to the public this Website will be liable for damages to the user, including without limitation any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage, arising from any access, use or inability to use this Website, or for damage caused by even slight negligence of any employee or proxy or any error or omission in the content, unless it is proved that such a failure is due to the fault of the administration itself of the Company with intent to cause damage to a specific user. The exclusion of liability includes causing any damage of any virus transmission in the electronic equipment of the user.

Compensation

The User agrees to indemnify, defend and avoiding jeopardizing the Company, its employees, its executives, dealers, suppliers and third party partners from and against all losses, expenses, damages and costs, including equitable remuneration of legal advisors, resulting from any violation of these Terms and Conditions of website by the user.

Product Description

Our Company strives to be accurate and for this a detailed description of the essential characteristics of the products offered for sale is provided through the Website. If, for any reason, you are not satisfied by the stated description of a product, please contact us so that we answer in any of your questions and thus serve you in the best possible way. The Company reserves the right to amend the specification of its products without prior notice. Any such amendment will apply from the appearance of the website of the Company.

Billing - Invoicing

The prices of all products sold on the company website are retail prices and include VAT. The final cost of each order will be calculated after adding the retail price of each item packing costs (if they exist) as well as shipping costs, the amount of which will be shown to our customers before finalizing their order. The price charged to the customer is valid at the time of ordering. The Company reserves the right to change the prices of its products however any such amendment will not affect any existing finalized orders which will be accepted by the Company. The Company provides you with the opportunity to submit your order, select the type of payment document you wish to receive, either receipt or invoice, by completing the relevant part of the page. The contract of sale will be considered qualified only after a written electronic confirmation is sent by the Company. Note that the Company may withdraw without any reason and thus not fulfill an order, in which case any money that may have already been collected shall be refunded.

Payment Methods

For the convenience and service of all those who wish to purchase any products through the Website, The Company offers the following payment methods:

 • Bank deposit
 • Pay with cash on delivery (if available)

Product Warranty

The Company makes these products available through the Website along with the relevant manufacturer's warranties where such guarantees exist. For products under the Company s production, the Company will offer the guarantee mentioned respectively in the presentation of any such product under the respective terms and conditions. The Company provides no other warranties (time or otherwise), except in the cases as expressly stated. If a product has a defect covered by warranty, the product must be sent to the head office for repair by our Company and/or the respective delegations (see details on refunds for each product separately), and then the collection of the product will be done at the expense of the customer. A prerequisite for accepting return is the completion of the relevant form of defective product return incorporated in the guarantee, which you will find posted on our company website.

Shipping

The products will be shipped to the address which is set by the respective customer at the time of order. The company works by courier (courier), in order to ensure safe and fast shipment of products. Shipping costs will be covered by the Company's customers, who will be informed by email about the exact shipping cost of each order before submitting their final order. Our Company tries to ship products to customers within the indicated time lines, but in case of any delay for any reason, the Company shall not be held responsible.

Risk of damage or destruction Of Products

The shipped products are covered by insurance against damage or loss in transit. The coverage of that security ceases once the product is delivered to the customer.

Returns / Withdrawal

To avoid any discomfort, we recommend that you check your order at the time of delivery, that the status of the ordered products and packaging are intact, so as to detect any obvious defects created by incorrect product shipments, i.e. broken products, missing parts etc. Returns of products that are sold through the company's website are specified in the following cases:

 • In case of incorrect product shipment, due to the Company or its suppliers, customers will have the right to return the product within fourteen (14) calendar days from the day of the receipt. The product must be in excellent condition, must not have been used, as long as the deficiency can be detected without opening the packaging, keep the packaging intact and include the original content. In this case, the return costs will be covered by the Company.
 • In case that a product is damaged during shipping, the customer is entitled to send it back and request refund of the purchase price or replacement of the damaged product with a new one or replacement with another model of his choice in a similar price (in case there exists a price difference, prior consultation with the Company is required), provided that the product has been tested upon collection, in the presence of the carrier (note that the carrier is obliged to remain at the place of delivery at the opening session of the products). In this case, the cost of the return (or new mission where replacement/modification) will be undertaken by the Company.
 • Also, the customer will be entitled to send back the product without giving any reason and return the product within fourteen (14) calendar days of receipt, in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act. The product must be in excellent condition, not used, the packaging must be intact (closed) and this includes the original content, which must be accompanied by "Statement of Withdrawal" fully completed and signed by the client that was shipped when the product was sold and is a model which is registered on this site. In this case, the return costs will be covered by the customer.
 • In case of a product malfunction, provided that it was no defective upon receipt, the customer is entitled to withdraw with a refund or replacement of the defective product with new or replacement with another model of his choice in a similar price (price differences for the first contacting the store is required) within fourteen (14) days from receipt thereof. In this case, the cost of the return (or new mission where replacement / modification) will be covered by the Company.

In these cases, the customer will be responsible for the loss or deterioration of any products that he wishes to return their reception by the Company. Consequently, we recommend that refunds are being made by registered letter Post Office or by using overnight courier (courier). In the case of an order that has been given in advance any form of payment for a product availability status "on demand", there will be no right of return without justification.

Under aged

The use of the Website by persons who have not reached the 18th year of age or who do not have the required legal right is prohibited.

Terms and conditions of use of website and distance sales regulations in general

If any of these Terms and Conditions of Use is held to be unlawful, void or unenforceable, this condition will be considered as a non- written, but without affecting the validity and enforceability of the remaining terms. The Company may at any time amend any or all of the Terms and Conditions of Use contained herein, and users will be deemed to have notice and be bound by the changes since they will appear on the Company's Website. The Company reserves the right to alter or delete materials of the Site at any time and rests on its discretion.

Applicable Legislation

These Terms and Conditions and use of this Site along with the opportunities it provides to customers / consumers are subject by the laws of Greece. Dedicated competent to any relevant difference is the material the Courts of the city of Athens.

You are here: Legal Notes

Featured Items

Our Partners

Our selected and experienced patrners will be at your side before and after each purchase.

There you will find a variety of our products and all technical information of interest to you ...

 

Συνεργάτες Ελλάδας

International Partners

Our contact info ...

... LENORMAN STR 151 - 153, KOLONOS, 104 42 ATHENS GREECE

 

articles

Photo Gallery